СТАТУТ ДИМИТРОВСЬКОЇ ЦЕНТРАЛIЗОВАНОЇ БІБЛІОТЕЧНОЇ СИСТЕМИ

ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ

 

Димитровська централізована бібліотечна система Донецької області (у подальшому – Бібліотека) заснована на основі наказу № 11/А від 28.02.1991р.Димитровського міського відділу культури. Підпорядковується відділу культури Димитровської міської ради на комунальній формі власності. Керівництво бібліотеками здійснюється через Центральну бібліотеку.

 

- Бібліотека є юридичною особою.

 

- Бібліотека має печатку і штамп зі своїм найменуванням.

 

- Бібліотека здійснює свою діяльність на основі і згідно з діючим Законодавством України і даним Статутом.

 

Бібліотека є історико – культурною, інформаційною, освітньою, просвітницькою установою, яка має організований фонд тиражованих документів і надає їх для тимчасового використання фізичним та юридичним особам.

 

Згідно Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (ст.9) Бібліотека реалізує права кожної особи і громадянина на вільний доступ до інформації, прилучає до цінностей культури, забезпечує загальнодоступність свого документального фонду і повноту інформації про його склад. Користування Бібліотекою безкоштовне.

 

Бібліотека здійснює контроль за проведенням державної політики в області бібліотечної справи у бібліотеках міста.

 

Бібліотека діє в інтересах усіх національних груп, які проживають на території міста, керується пріоритетом загальнолюдських цінностей, дотримує нейтралітет у відношенні до партій, суспільних політичних рухів та релігійних конфесій.

 

Згідно Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (ст.26) надходження коштів до Бібліотеки здійснюється за рахунок місцевого бюджету.

 

Надходження коштів з не бюджетних джерел не є основою для зменшення бюджетних асигнувань.

 

l. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ БІБЛІОТЕКИ.

Централізована бібліотечна система (ЦБС) – це сукупність державних загальнодоступних бібліотек. ЦБС є добровільним об’єднанням бібліотек міста в структурно – цілісну установу, яка функціонує на основі загального фонду і штату співробітників.

 

До структури ЦБС входять :

Центральна міська бібліотека

Центральна дитяча бібліотека

Бібліотека – філіал №1

 

 

Місце знаходження Центральної бібліотеки :

85321 Донецька обл., м. Димитров, мікрорайон Західний, гуртожиток ШБУ №2,тел. 6 – 30 – 75|

 

|II. МЕТА І ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕКИ (ЦБС)

Метою Бібліотеки є :

реалізація прав усіх громадян без будь – яких виключень на вільний доступ до документального фонду та інформації про його склад;

право вільного доступу до інформації, залучення до культурних цінностей, надбаних людством у всіх сферах його діяльності;

одержання інформації про процеси, які відбуваються в усіх сферах сучасного суспільства;

проведення дозвілля, спілкування у групах, сформованих за інтересами.

 

2.2. Завданням Бібліотеки є :

 

- організація бібліотечного, бібліографічного та інформаційного обслуговування фізичних та юридичних осіб;

- збирання, облік, організація і збереження універсального документального фонду;

- задоволення інформаційних, загальнокультурних потреб і запитів користувачів;

- створення комфортних умов користування бібліотечними та інформаційними послугами, забезпечення оперативного доступу, пошуку і одержання бібліотечних документів і інформації;

- постійне оновлення бібліотечних ресурсів на основі вивчення та обліку потреб і запиту;

- участь у проведенні державної (регіональної) бібліотечної політики, реалізації бібліотечних, інформаційних і культурних програм на території міста і надання методичної допомоги бібліотекам інших форм власності.

 

Бібліотека здійснює наступні функції :

безкоштовно забезпечує користувачів основними бібліотечними ресурсами, послугами, складає умови для вільного вибору форм обслуговування, необхідних видань та інших документів у фонді, надає додаткові послуги згідно діючим перелікам та прейскурантам;

вивчає читацькі інтереси, ступень задовільності читацьких запитів;

комплектує, обробляє, організовує збереження і використання універсального документального фонду;

формує пошуковий довідково – бібліографічний апарат (систему каталогів, картотек)

організовує популяризацію та надає інформацію про літературу, яка існує у фонді ЦБС шляхом видання інформаційних бюлетенів, публікацій у місцевій пресі, використання місцевого радіомовлення та інш.;

обслуговує індивідуальних користувачів, колективних абонентів, надає основний та додатковий набір бібліотечних, бібліографічних та інформаційних послуг і продукції (безкоштовно, на пільгових умовах, за платню);

проводить культурно – виховну та просвітницьку роботу з читачами,використовуючи бібліотечні та клубні форми роботи;

бере участь у системі підвищення кваліфікації, безперервної професійної освіти бібліотечних кадрів.

 

III. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ БІБЛІОТЕКИ.

 

3.1. Бібліотека самостійно визначає :

 

- структуру, штати, форми та розміри оплати праці робітників у межах асигнувань, наданих Бібліотеці з місцевого бюджету;

 

- зміст і конкретні форми своєї діяльності згідно з метою і завданнями, зазначеними у статуті Бібліотеки;

 

- перелік послуг, які надаються користувачам, відповідно з їх потребами та запитами ;

 

- джерела комплектування бібліотечного фонду;

 

- умови користування бібліотечним фондом та джерелами інформації, ступінь обмеженості у використанні особливо цінних документів, види та розміри компенсації шкоди, нанесеної користувачами, суму застави у випадках, установлених Правилами користування Бібліотекою;

 

- відповідальність бібліотечних працівників за збереження фонду відповідно діючому законодавству;

 

- порядок та умови реалізації платних послуг.

 

3.2. Бібліотека крім основної діяльності має право здійснювати іншу не суперечну діючому законодавству діяльність, у т.ч. підприємницьку, якщо не завдає шкоди основній діяльності Бібліотеки і відповідає меті і завданням;

 

3.3. Бібліотека відповідальна за забезпечення збереження і доступності документального фонду, його сучасний облік і відображення у довідково – пошуковому апараті, бухгалтерських документах.

 

3.4. Бібліотека самостійно установлює Правила користування Бібліотекою.

 

IV. МАЙНО ТА ЗАСОБИ.

 

4.1. Майно Бібліотеки складається з основних засобів ( з будови, обладнання), документального фонду, довідково – пошукового апарату та інших матеріальних цінностей;

 

4.2. Майно, а також інтелектуальна або інша продукція, створена або придбана Бібліотекою в результаті її Статутної діяльності, належить Бібліотеці на правах її власності;

 

4.3. Бібліотека зобов’язана забезпечувати збереження закріпленого за нею майна та ефективне використання його за призначенням згідно з метою діяльності;

 

4.4. Фінансові кошти Бібліотеки утворюються за рахунок :

 

- бюджетних асигнувань та інших надходжень від засновника;

 

- доходів від платних послуг і реалізації продукції;

 

- добровільних пожертвувань та інших прибутків, які надходять до Бібліотеки в установленому порядку.

 

4.5. Бюджетні асигнування виділяються для наступних цілей :

 

- оплата праці штатних працівників;

 

- комплектування документального фонду;

 

- забезпечення режиму його збереження, придбання матеріалів для реставрації фонду;

 

- утримання будівель, обладнання, витрати на їх оренду;

 

- проведення капітального ремонту, інших витрат, пов’язаних з основною діяльністю Бібліотеки;

 

- оплата оренди та комунальних послуг Бібліотеки проводиться за тарифами, установленими для бюджетних організацій.

 

V. ПОРЯДОК УПРАВЛІННЯ БІБЛІОТЕКОЮ.

 

5.1. Головною ланкою ЦБС є Центральна Бібліотека, яка керує діяльністю усіх бібліотек:

 

- складає плани і звіти про роботу централізованої бібліотечної системи і в установлені строки надає їх на розгляд і затвердження у відділ культури;

 

- централізовано здійснює комплектування і обробку нової літератури, забезпечує облік і оперативність надходжень її у бібліотеки – філіали;

 

- організовує використання всього фонду централізованої системи;

 

- аналізує і узагальнює досвід роботи бібліотек – філіалів, розповсюджує і контролює його упровадження;

 

- допомагає бібліотекам – філіалам у художньому оформленні робіт, відповідає за забезпеченість їх обладнанням і бібліотечною технікою;

 

- здійснює зв’язки з вищим методичним центром, бібліотеками інших відомств і організацій.

 

5.2. Управління Бібліотекою здійснюється на основі поєднання єдиноначальності і колегіальності в обміркуванні і рішенні усіх питань відносно діяльності, які входять до компетенції бібліотек.

 

5.3. Бібліотеку очолює директор, який є одночасно керівником Централізованої бібліотечної системи та Центральної бібліотеки. Директор несе особисту відповідальність за виконання доручених йому обов’язків:

 

- забезпечує організацію управління та розвиток Бібліотеки, видає накази, затверджує структуру, штатний розклад, положення, інструкції, видає розпорядження, обов’язкові для всього персоналу Бібліотеки;

 

- здійснює заходи по підтримці і розвитку матеріально – технічної бази Бібліотеки, по створенню необхідних умов для роботи персоналу і користувачів Бібліотеки, забезпечує умови збереження майна Бібліотеки;

 

- розпоряджається фінансовими і матеріальними коштами Бібліотеки згідно з діючим законодавством;

 

- приймає на роботу, переводить, звільнює працівників, призначає на посаду і звільнює керівників підрозділів і філіалів Бібліотеки;

 

- застосовує засоби заохочення робітників Бібліотеки і накладає дисциплінарне покарання згідно з діючим законодавством.

 

5.4. Заступник директора призначається на посаду і звільнюється директором за погодженням з відділом культури.

 

5.5. Основною формою здійснення повноважень трудового колективу є загальні збори :

 

- збори трудового колективу проводяться у випадку необхідності, але не менш двох разів на рік;

 

- питання на розгляд зборів виносяться за ініціативою адміністрації, профспілки, окремих членів колективу і вищих органів.

 

5.6. У питаннях організації оплати праці директор за згодою з профспілковим комітетом має право :

 

- встановлювати робітникам доплату за сумісництво професій, розширення зон обслуговування і збільшення об’єму виконаних робіт, а також за виконання разом з основною роботою обов’язків тимчасово відсутнього робітника без обмеження розмірів цих доплат за рахунок і в межах економії фонду заробітної плати (єдиного фонду оплати праці).

 

5.7. Бібліотека здійснює оперативний бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде статистичну звітність у порядку установленому діючим законодавством:

 

- надає інформацію про свою діяльність органам державної статистики і податковим органам, засновнику та іншим особам в установленому порядку згідно з діючим законодавством;

 

- контроль, перевірка і реалізація фінансової та господарської діяльності Бібліотеки здійснюється податковими та іншими органами згідно з діючим законодавством. Результати ревізії і перевірок повідомляються керівнику Бібліотеки.

 

VI. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ БІБЛІОТЕКИ.

 

6.1. Реорганізація Бібліотеки (приєднання, розділення, виділення), оптимізація, ліквідація може бути здійснена за рішенням засновника.

 

6.2. Засновник, який прийняв рішення про ліквідацію Бібліотеки, обов’язково в письмовій формі повідомляє про це орган, який здійснює реєстрацію.

 

6.3. Утворює ліквідаційну комісію з представників засновника, професійних об’єднань і представників трудового колективу. Бібліотека публікує в місцевих органах друку повідомлення про рішення не пізніше ніж за два місяця до наміченого строку ліквідації.

 

6.4. Бібліотека має право оскаржити в суді неправомірні з її точки зору дії засновника.

 

VII. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ В СТАТУТ.

 

7.1. При внесенні змін і доповнень Статут повної переробки і реєстрації не підлягає.

 

7.2. Всі зміни в Статут затверджуються засновником, як і основний текст.

Новости

Новости RSS