Правила користування публічною бібліотекою.

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

 

1.1 Бібліотека є інформаційною, культурною, освітньою установою, яка розраховує організованим фондом тиражованих документів і надає їх для тимчасового використовування фізичним та юридичним особам.

 

1.2 Сьогочасні правила розроблені згідно з Законом України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», Цивільним кодексом України (ч.1.), Статутом Бібліотеки (ЦБС).

 

1.3 Своєю діяльністю Бібліотека забезпечує право вільного та рівноправного доступу до інформації, сприяє задоволенню інформаційних потреб, самоосвіти. Для досягнення цієї мети Бібліотека надає свої фонди для тимчасового використовування через систему читального залу, абонементу, здійснює довідково – інформаційне забезпечення інформаційних потреб користувачів (Статут).

 

1.4 Бібліотека загальнодоступна. Порядок доступу до фонду Бібліотеки, перелік основних послуг і умови їх надання стають сьогочасними Правилами згідно зі Статутом ЦБС .

 

II. ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ПУБЛІЧНИМИ БІБЛІОТЕКАМИ.

 

2.1 Кожний користувач, незалежно від статі, віку, національності, освіти, соціального положення, політичних переконань, відношень до релігії має право на бібліотечне обслуговування.(ст.21)

 

2.2 Користувачем Бібліотеки може бути кожний громадянин,проживаючий на території міста Димитрова, який надасть документи для посвідчення його особи, а неповнолітні в віці до 16 років – документи, посвідчуючи особу їх законних батьків.

 

2.3 Особи, які не мають прописки на території міста Димитрова, мають право на бібліотечне обслуговування тільки у читальному залі.

 

2.4 Всі користувачі Бібліотеки мають право :

безкоштовно одержувати для тимчасового користування будь – який документ з бібліотечних фондів;

безкоштовно одержувати консультаційну допомогу у пошуку та виборі джерел інформації;

одержувати документи або копії по міжбібліотечному абонементу з інших бібліотек;

користуватися іншими видами послуг, в тому числі і платними, перелік яких визначається Правилами користування Бібліотеки.

 

2.5 Користувачі Бібліотеки мають також право :

приймати участь у всіх заходах Бібліотеки;

входити до складу різних рад при Бібліотеці, висловлювати свою думку про діяльність Бібліотеки та окремих працівників, вносити пропозиції щодо покращення роботи Бібліотеки, її структури;

оскаржити в суді дії посадових осіб Бібліотеки, які защемляють їх права;

користуватися платними послугами Бібліотеки згідно переліку.

 

III. ПРАВА БІБЛІОТЕКИ .

 

3.1 Права Бібліотеки визначаються згідно ст.20 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», Статутом Бібліотеки.

 

Бібліотеки мають право самостійно:

визначати зміст, напрями та форми своєї діяльності;

здійснювати господарську діяльність, встановлювати перелік платних послуг;

встановлювати джерела комплектування своїх фондів;

визначати види та розміри компенсації шкоди, заподіяної користувачами бібліотек;

вилучати із своїх фондів документи відповідно до нормативно-правових актів;

здійснювати у встановленому порядку співробітництво з бібліотеками та іншими установами і організаціями ;

 

3.2 Бібліотека має право на захист створених нею баз даних, інших об’єктів інтелектуальної власності бібліотеки згідно із законодавством.

 

IV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОРИСТУВАЧІВ .

 

Користувач зобов’язаний :

 

4.1 Додержуватися Правил користування. Користувачі, які порушили Правила користування і причинили шкоду Бібліотеці, компенсують її таким чином :

якщо документ з фонду загублений, користувач зобов’язаний замінити його таким самим, або визнаним рівноцінним за змістом і вартістю. При оцінці кожного документу за основу береться його первинна ціна ( за обліковими документами) з урахуванням встановленої діючим законодавством індексації балансової вартості основних фондів. У випадку неможливості такої заміни користувач має відшкодувати вартість документів з урахуванням ринкової вартості загубленого документу ;

при порушенні строків повернення документів, які були взяті для тимчасового користування, можуть бути позбавлені права користування Бібліотекою на строки, установлені адміністрацією;

якщо неповнолітні читачі загубили твори друку та інші матеріали з фонду Бібліотеки, причинили їм непоправної шкоди, порушили строки повернення документів, відповідальність несуть їх батьки, опікуни, піклувальники, учбові заклади, виховні або лікувальні заклади під наглядом яких вони знаходяться;

в інших випадках населення, яке несе шкоду майну або персоналу Бібліотеки, відповідає згідно діючому законодавству.

 

4.2 При одержанні документів необхідно ретельно роздивитися, а у випадку виявлення будь – яких дефектів повідомити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити відповідні позначки на документі, який видається.

 

4.3 Дбайливо відноситися до документів з фонду Бібліотеки : не робити в них ніяких позначок, не виривати і не загинати сторінок, не виносити з приміщення Бібліотеки (відділу), якщо документ не записаний в читацькому формулярі, повертати їх в установлені строки. Не порушувати розміщення фонду у відділах, відкритому доступі, не виймати картки з каталогів і картотек.

 

4.4 Дбайливо відноситись до майна Бібліотеки.

 

4.5 Додержуватися правил користування в загальних містах.

 

V. ОБОВ’ЯЗКИ БІБЛІОТЕКИ.

 

Бібліотека зобов’язана :

 

5.1 Створювати всі умови для здійснення прав користувачів на вільний доступ до інформації і документів з фондів Бібліотеки.

 

5.2 Інформувати користувачів про всі види послуг ,що їх надає бібліотека в т.ч. додаткові платні.

 

5.3 Створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці , надавати домогу в доборі потрібних документів;

 

5.4 Формувати в користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками , сприяти підвищенню культури читання;

 

5.5 Вивчати і найбільш повно задовольняти попит читачів. Не припускається використання зведень про читачів та їх читання в будь – яких випадках, крім наукових цілей та поліпшення організації бібліотечного обслуговування.

 

5.6 Cприяти формуванню у користувачів інформаційних потреб, намагатися залучати користувачів до Бібліотеки.

 

5.7 Здійснювати довідково – бібліографічне і інформаційне забезпечення з урахуванням вимог часу.

 

5.8 Забезпечувати високу культуру обслуговування читачів, надавати їм допомогу у виборі необхідних творів та інших матеріалів шляхом усних консультацій та консультацій по використанню каталогів та картотек.

 

5.9 У випадку відсутності у фонді необхідних читачам творів друку та інших матеріалів необхідно запитувати їх по міжбібліотечному абонементу в інших бібліотеках.

 

5.10 Здійснювати облік, збереження та використання документів, які знаходяться у фондах Бібліотеки згідно з установленими Правилами, які забезпечують їх збереженість та раціональне використання, а твори друку і інші матеріали, які є пам’ятками історії культури, з додержанням вимог законодавства України.

 

Співробітник Бібліотеки при видачі документів зобов’язаний ретельно переглянути їх. У випадку виявлення в них будь – яких дефектів, зробити відповідні помітки на документі, який видається.

 

5.11 Систематично слідкувати за своєчасним поверненням у бібліотеку документів, які були видані читачам.

 

5.12 Бібліотека за вимогами користувачів зобов’язана надати їм інформацію про свою діяльність по формуванню і користуванню фондів. Звітувати перед користувачами бібліотеки.

 

VI. ПОРЯДОК ЗАПИСУ КОРИСТУВАЧІВ У БІБЛІОТЕКУ.

 

6.1 Для запису до бібліотеки громадяни пред’являють паспорт або інший документ, який засвідчує особу.

 

Діти до 16 років записуються на підставі документів, посвідчуючи особу їх законних представників та їх піклування. Батьки, опікуни, піклувальники та інші законні представники повинні ознайомитися з Правилами користування і письмово (своїм підписом) підтвердити їх виконання.

 

6.2 При запису у Бібліотеку користувач повинен ознайомитися з Правилами користування та підтвердити обов’язки про їх виконання своїм підписом на читацькому білеті або формулярі читача.

 

6.3 При зміні місця проживання, зміні прізвища або інше, читач повинен повідомити про це Бібліотеку.

 

6.4 Бібліотека визначає технологію запису і користування бібліотекою (читацькі білети, контрольні листи або тільки формуляри).

 

VII. ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ АБОНЕМЕНТОМ.

 

7.1 Абонемент – форма індивідуального обслуговування або структурний підрозділ бібліотеки, здійснює видачу документів для використання за межами Бібліотеки на певний строк та на певних умовах.

 

7.2 Користувач може одержати одночасно додому не більше п’яти документів терміном до 30 днів. Строк користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту установлюється Бібліотекою – до 15 днів.

 

7.3 Користувач може продовжити строк користування документом, якщо на нього не має запиту з боку інших користувачів.

 

7.4 Бібліотекар зобов’язаний систематично слідкувати за своєчасним поверненням у Бібліотеку виданих документів. Через 30 днів Бібліотека нагадує читачу (письмово або по телефону) про необхідність повернення документів. Якщо документи не повернені, Бібліотека може застосувати адміністративні міри :

позбавити права користування абонементом постійно або на конкретний строк, перевести читача на обслуговування тільки у читальному залі.

 

7.5 Користувач зобов’язаний розписатися за кожний документ. Повернення документів засвідчується підписом бібліотекаря.

 

7.6 Формуляр читача та книжковий формуляр – є документом на прийом їх до бібліотечної роботи.

 

VIII. ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ЧИТАЛЬНИМ ЗАЛОМ.

 

8.1 Читальний зал – структурний підрозділ бібліотеки з приміщенням і формами обслуговування читачів, надає читачам у користування літературу з фондів бібліотеки для роботи у читальному залі.

 

8.2 Читальний зал обслуговує усіх бажаючих тільки за пред’явленням відповідних документів, посвідчуючи їх особу.

 

8.3 Кількість документів, які видаються у читальному залі не обмежується.

 

8.4 Документи, які надійшли по МБА додому не видаються, ними користуються тільки у читальному залі.

 

8.5 Користувач зобов’язаний розписатися за кожний одержаний в читальному залі документ.

Новости

Новости RSS