ПОЛОЖЕННЯ

Розділ I.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Громадська рада при виконавчому комітеті Димитровської міської ради (далі – громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян у формуванні та реалізації державної політики.

1.2 Основними завданнями громадської ради є:

- створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні місцевими справами;

- здійснення громадського контролю за діяльністю виконавчого комітету Димитровської міської ради, при якому вона утворена (далі – Органу);

- сприяння врахуванню Органом громадської думки під час формування та реалізації державної політики з розвитку місцевого самоврядування;

- сприяння Органу у підготовці та проведенні громадських обговорень з питань, що відносяться до його повноважень.

1.3 У своїй діяльності громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, цим Положенням.

1.4 Громадська рада здійснює свою діяльність на громадських засадах.

1.5 Це положення розроблено на основі Типового положення про громадську раду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики».

1.6. Проект Положення про громадську раду погоджується з Органом, після чого схвалюється на засіданні громадської ради.

Розділ IІ.

ПОВНОВАЖЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

2.1 Сфера повноважень громадської ради розповсюджується на територію дії Органу, при якому вона утворена.

2.2 Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) готує та подає Органу, орієнтовний річний план проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;

2) готує та подає Органу пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;

3) подає Органу обов’язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної та місцевої політики у місті, удосконалення роботи Органу;

4) проводить відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу нормативно-правових актів та їх проектів;

5) здійснює громадський контроль за врахуванням Органом пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням ним нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

6) інформує в обов’язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті Органу та в інший прийнятний спосіб;

7) збирає, узагальнює та подає Органу інформацію про пропозиції інститутів громадянського суспільства щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;

8) організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань життєдіяльності міста;

9) готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність;

10) організовує щорічні форуми громадськості, на яких звітує разом із Органом про свою діяльність та співпрацю із Органом, іншими органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування.

2.3 Громадська рада має право:

1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (президію, секретаріат, комісії, експертні комісії тощо);

2) залучати до роботи ради працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців за їх згодою;

3) організовувати і проводити громадські слухання, семінари, конференції, засідання «круглих столів» та інші комунікативні заходи;

4) отримувати в установленому порядку від Органу проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю та іншу інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради;

5) брати участь у розробці цільових програм, проектів нормативно-правових актів, що регулюють питання розвитку міста;

6) взаємодіяти із органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства, іншими консультативно-дорадчими органами та органах місцевого самоврядування;

7) вносити пропозиції щодо удосконалення діяльності Органу, його структурних підрозділів та підпорядкованих підприємств і установ, звертатись до Органу з інших питань;

8) направляти інформаційні запити до органів публічної влади та інших суб’єктів, що діють на території міста;

9) розробляти та надавати в установленому законом порядку пропозиції з удосконалення місцевих нормативно-правових актів;

10) вносити на розгляд Органу рішення громадської ради, які відповідно до цього Положення є обов’язковими до розгляду;

11) за запрошенням Органу та його структурних підрозділів направляти представників Громадської ради для участі у заходах, що проводяться цим Органом та його структурними підрозділами, підпорядкованими йому підприємствами та установами;

12) ініціювати відзначення інститутів громадянського суспільства та окремих громадян за їх внесок у реалізацію та захист прав і свобод людини і громадянина, розвиток громадянського суспільства;

13) розглядати пропозиції інститутів громадянського суспільства та звернення громадян з питань, що належать до компетенції громадської ради, аналізувати та узагальнювати їх, давати на них усні та письмові відповіді;

14) розглядати інші питання, що мають важливе суспільне значення і знаходяться у сфері компетенції органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування міста.

2.4 Рішення громадської ради мають рекомендаційний характер для Органу та усіх інших суб’єктів, розташованих на території міста, і є обов’язковими для розгляду Органом.

2.5 Строк повноважень складу громадської ради – два роки.

2.6 Громадська рада має бланк зі своїм найменуванням.

2.7 Члени громадської ради мають відповідні посвідчення.

2.8 Члени громадської ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщений Орган.

Розділ IІІ.

ФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

3.1 До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців та підприємців, недержавних засобів масової інформації, органів самоорганізації населення та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі – інститутів громадянського суспільства - ІГС).

3.2 Склад громадської ради формується на установчих зборах за участі представників інститутів громадянського суспільства шляхом рейтингового (якщо їх кількість перевищує граничну чисельність кількісного складу Ради) голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства.

3.3 До складу Ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства. Кількість членів громадської ради визначається учасниками установчих зборів. Членство в Раді є індивідуальним.

3.4 У термін, що не перевищує 60 календарних днів до закінчення повноважень громадської ради, нею утворюється ініціативна група з підготовки установчих зборів для формування нового складу громадської ради. До складу ініціативної групи входять представники Органу та інститутів громадянського суспільства, у тому числі не представлені в складі громадської ради.

3.5 Не пізніше ніж за 30 календарних днів до проведення установчих зборів Орган в обов’язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості

про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

3.6 Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства. До заяви додаються:

- рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності);

- біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства;

- копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства;

- інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства за період, що не перевищує двох років від моменту проведення установчих зборів.

3.7 За 10 календарних днів до проведення установчих зборів приймання заяв для участі у них припиняється. На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів, кандидатур до нового складу громадської ради та у термін не пізніше семи днів до дати установчих зборів оприлюднює відомості про цих кандидатів у мережі Інтернет або в інший прийнятний спосіб. У разі зміни місця проведення установчих зборів, Орган своєчасно повідомляє про це на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

3.8 Процедура проведення установчих зборів визначається регламентом установчих зборів, який, зокрема, містить:

- процедуру ідентифікації і реєстрації учасників установчих зборів;

- процедуру проведення голосування по обранню лічильної комісії, головуючого (робочої президії), секретаря (секретаріату) та інших робочих органів установчих зборів;

- процедуру прийняття та рекомендований склад питань порядку денного;

- порядок визначення кількісного складу громадської ради;

- порядок обрання членів громадської ради, у тому числі визначення форми голосування, виготовлення та видачі учасникам зборів бюлетенів для голосування, процедуру голосування та підбиття його підсумків;

- процедуру організації повторного голосування в разі наявності рівної кількості голосів за кількох кандидатів (якщо їх кількість перевищує граничну чисельність кількісного складу Ради);

- процедуру оголошення результатів виборів;

- визначення установчими зборами дати першого засідання новообраної громадської ради;

- порядок обрання уповноважених осіб, відповідальних за підготовку першого засідання новообраної громадської ради тощо.

3.9. Проект регламенту установчих зборів розробляється ініціативною групою та ухвалюється установчими зборами.

3.10. За підсумками установчих зборів їх секретар оформляє протокол, який підписує разом із головуючим та у тижневий термін від дня установчих зборів передає керівнику Органу для затвердження складу новообраної громадської ради.

3.11. Протокол установчих зборів з відомостями про склад новообраної громадської ради Орган протягом тижня оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті або в інший прийнятний спосіб.

3.12. На підставі протоколу установчих зборів Орган протягом двох тижнів затверджує склад громадської ради. Після затвердження нового складу діяльність громадської ради попереднього скликання припиняється.

Розділ IV.

ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНІВ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ТА ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА У РАДІ

4.1 Члени громадської ради мають право:

- брати участь в обговоренні питань, що виносяться на засідання громадської ради та її робочих органів, вносити свої пропозиції:

- брати участь у голосуванні з правом голосу на засіданнях громадської ради та її робочих органів, членом яких є;

- інформувати громадську раду про свою діяльність;

- пропонувати питання до порядку денного засідання громадської ради;

- бути членом однієї із постійних комісій та однією з експертних комісій та інших робочих органів громадської ради;

- ініціювати залучення фахівців відповідних галузей у якості експертів з питань, що розглядаються на засіданнях громадської ради та її робочих органів;

- у разі незгоди з прийнятим рішенням висловлювати власну думку, що долучається до протоколу засідання громадської ради або її робочого органу, членом якого є конкретна особа.

4.2 Члени громадської ради зобов’язані брати участь у засіданнях громадської ради та її робочих органів, членом яких вони є.

4.3 У разі неможливості бути присутнім на засіданні громадської ради або її робочого органу, член громадської ради або її робочого органу може попередньо викласти письмово власну думку, яка долучається до протоколу засідання.

4.4 У разі неможливості бути присутнім на засіданні громадської ради, член громадської ради може делегувати право голосу іншому представнику ІГС, представником якого він є, за умови передчасного попередження голови громадської ради.

4.5 Делегування права голосу члена громадської ради іншим особам з членів громадської ради не допускається.

4.6 Члени громадської ради або її робочого органу не можуть виступати від імені ради або цього органу, не отримавши на це відповідних повноважень.

4.7 Членство в громадській раді припиняється на підставі рішення громадської ради у разі:

- подання членом громадської ради відповідної заяви;

- систематичної відсутності члена громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше трьох разів поспіль);

- письмового повідомлення інституту громадянського суспільства про відкликання свого представника та припинення його членства у громадській раді;

- скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу громадської ради;

- неможливості члена громадської ради брати участь у роботі громадської ради за станом здоров’я, визнання його судом недієздатним або обмежено дієздатним та з інших поважних причин.

4.8 У разі припинення членства у громадській раді одного з її членів членом ради, стає наступний за списком кандидат за результатами рейтингового голосування на установчих зборах, а в разі відсутності такого ІГС може подати до громадської ради іншого представника. У разі відсутності претендентів від ІГС які прийняли участь в установчих зборах, членом громадської ради стає кандидат від іншої ІГС.

4.9 У разі неможливості виконання своїх обов’язків головою громадської ради, постійної та тимчасової комісії, за рішенням Президії Громадської ради виконання їх обов’язків покладається на одного з членів громадської ради – до вирішення цього питання на найближчому засіданні громадської ради.

Розділ V.

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

5.1 На першому засіданні громадської ради обираються її керівні органи (голова, заступник (заступники) голови та секретар (секретаріат) ради); визначається структура громадської ради; ухвалюється план (основні напрямки) діяльності.

5.2 Голова громадської ради обирається з числа членів ради шляхом рейтингового голосування (у разі кількох претендентів) на період повноважень чинного складу ради. Якщо у разі рейтингового голосування за якогось із претендентів на посаду голови громадської ради проголосує біль ніж половина від загального складу ради, подальше голосування припиняється і цей претендент вважається обраним Головою громадської ради. Головою громадської ради не може бути обрано посадову або службову особу Органу.

5.3 Голова громадської ради:

- організовує діяльність ради;

- скликає та організовує підготовку та проведення її засідань;

- підписує документи від імені ради;

- звітує про роботу громадської ради;

- представляє раду у відносинах з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства, засобами масової інформації;

- бере участь у засіданнях Органу та ін.

5.4 Повноваження голови громадської ради можуть бути припинені за рішенням громадської ради як на підставі особистої заяви, яка розглядається на найближчому засіданні громадської ради, так і за рішенням громадської ради при виникненні інших підстав, пов’язаних із неможливістю виконувати головою свої обов’язки (настання кримінальної відповідальності, припинення членства в інституті громадянського суспільства, від якого був обраний тощо). До свого переобрання голова громадської ради виконує покладені на нього обов’язки.

5.5 Питання про дострокове переобрання голови громадської ради може бути винесено на розгляд ради за ініціативою третини її членів у вигляді подання особистих письмових заяв. У

цьому разі голова громадської ради може бути переобраним, якщо за це рішення проголосувало не менше двох третин членів громадської ради.

5.6 Заступник (заступники) голови громадської ради обираються, як правило, на її першому засіданні з урахуванням пропозицій голови ради. Заступник (заступники) виконує функції, покладені на нього громадською радою та розпорядженням голови ради.

5.7 Заступник (заступники) голови громадської ради:

- забезпечує виконання закріплених за ним напрямів роботи ради;

- здійснює організаційно-методичну підтримку роботи відповідних комісій громадської ради;

- контролює виконання плану роботи громадської ради;

- розглядає, за дорученням голови громадської ради, питання, що належать до її компетенції;

- вносить пропозиції щодо створення тимчасових органів громадської ради;

- організовує вивчення та дослідження громадської думки;

- координує роботу секретаріату громадської ради;

- виконує інші функції відповідно до покладених на громадську раду завдань і доручень ради.

5.8 У разі відсутності голови громадської ради або неможливості виконувати ним свої обов'язки його повноваження за дорученням голови чи рішенням громадської ради виконує заступник (один із заступників) голови громадської ради. За виняткових обставин громадська рада може покласти тимчасове виконання функцій голови ради на одного з її членів із одночасним визначенням переліку повноважень, віднесених до його компетенції.

5.9 Функції секретаря громадської ради за її рішенням, погодженим із Органом, може виконувати працівник структурного підрозділу Органу, на який покладено координацію роботи громадської ради. У такому випадку секретар громадської ради бере участь в її засіданнях з правом дорадчого голосу.

5.10 Секретар громадської ради забезпечує ведення діловодства, налагодження відносин із Органом та її підрозділами, вирішує питання матеріально-технічного та інформаційного забезпечення роботи Громадської ради та виконує інші функції за рішенням громадської ради та голови громадської ради.

5.11 Громадська рада з метою виконання своїх статутних завдань та здійснення функцій формує план (основні напрямки) своєї діяльності на календарний рік, які затверджує на одному з перших засідань з урахуванням пропозицій Органу та інститутів громадянського суспільства.

5.12 Для об’єднання управлінських можливостей інститутів громадянського суспільства і фахівців відповідної кваліфікації і підвищення на цій основі професійного рівня виконання громадською радою своїх завдань вона може створювати постійні комісії з числа членів громадської ради. Порядок формування, кількість та напрямки роботи комісій визначаються Радою та оформлюються протоколом.

5.13 Постійні комісії попередньо розглядають питання, які планується винести на розгляд громадської ради. Кожен член громадської ради може бути членом не більше ніж однієї постійної та однієї тимчасової комісії.

5.14 Засідання постійних комісій проводяться відповідно до затвердженого плану роботи громадської ради та по мірі необхідності. Рішення постійних комісій приймаються більшістю від їх загальної чисельності і оформлюються протокольно.

5.15 Для попереднього опрацювання та підготовки окремих питань, що готуються на розгляд громадської ради, а також для здійснення громадської експертизи проектів актів та чинних актів органів публічної влади у складі громадської ради утворюються експертні комісії. громадська рада обирає склад та голову експертної комісії, визначає їх завдання. Експертні комісії утворюються, як правило, на певний період часу як тимчасові.

5.16 Експертні комісії, інші робочі органи громадської ради проводять свою роботу колегіально у формі засідань. Рішення на цих засіданнях приймаються більшістю від загальної чисельності органу та оформлюються протокольно. За рішенням громадської ради її робочим органам може бути делеговано право на взаємодію із іншими спеціалізованими консультативно-дорадчими органами відповідного профілю, що утворені як при Органі чи його структурних підрозділах так і при інших органах публічної влади.

5.17 Для вирішення організаційних питань своєї діяльності громадська ради може утворювати президію громадської ради, до складу якої входять: голова, заступник (заступники) голови ради, секретар (відповідальний секретар), голови постійних комісій.

5.18 Коло питань, які може вирішувати президія громадської ради, визначається громадської радою.

5.19 Засідання президії проводяться за необхідністю. У засіданні президії можуть за запрошенням брати участь як члени громадської ради, так й інші особи. Рішення президії оформлюються протоколом, який підписує голова та секретар громадської ради.

5.20 З метою організаційного, інформаційного та матеріально-технічного забезпечення діяльності громадської ради у її складі, за потреби, утворюється постійно діючий робочий орган – секретаріат ради (далі – Секретаріат) у складі відповідального секретаря, секретарів та прес-секретаря. Кількість членів секретаріату визначається громадською радою.

5.21 Секретаріат, відповідно до покладених на нього завдань:

- забезпечує планування діяльності громадської ради;

- відповідно до затвердженого плану роботи забезпечує підготовку порядку денного засідань ради з урахуванням пропозицій її членів;

- забезпечує ведення протоколів засідання ради та її президії, у триденний термін подає їх на підпис голови ради;

- контролює підготовку питань на засідання громадської ради відповідно до проекту порядку денного;

- забезпечує оприлюднення рішень ради та направлення їх на адресу Органа;

- забезпечує контроль за виконанням рішень громадської ради;

- опрацьовує внесені в установленому порядку пропозиції з вирішення кадрових питань, зокрема щодо припинення членства у громадській раді;

- за погодженням з головою громадської ради залучає до виконання окремих робіт і завдань членів Громадської ради та інших осіб;

- забезпечує інформування про діяльність громадської ради, створює умови для доступу громадськості до інформації про діяльність громадській раді, виконання її рішень;

- забезпечує ведення діловодства у громадській раді;

- забезпечує опрацювання та подання в установленому порядку на розгляд керівникові Органу пропозицій щодо нагородження окремих громадян, інститутів громадянського суспільства за їх внесок у реалізацію, забезпечення і захист прав і свобод людини і громадянина, розвиток громадянського суспільства;

- організовує особистий прийом та розгляд звернень громадян,

- забезпечує взаємодію та листування громадської ради з органами виконавчої влади і місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

- виконує інші функції для забезпечення здійснення громадською радою своїх повноважень.

5.22 Керівництво діяльністю секретаріату здійснює відповідальний секретар громадської ради. Відповідальний секретар:

- організовує і контролює роботу секретаріату з планування, своєчасної та якісної підготовки матеріалів до засідань ради та її президії;

- організовує ведення діловодства;

- виконує інші функції відповідно до покладених на секретаріат завдань.

5.23 Прес-секретар громадської ради:

- організовує проведення прес-конференцій, брифінгів, «круглих столів», здійснює інформаційне забезпечення діяльності ради;

- здійснює організаційну і методичну допомогу засобам масової інформації щодо підготовки матеріалів про діяльність громадської ради;

- готує проект плану інформаційної діяльності громадської ради та контролює його виконання;

- здійснює оперативний збір та аналіз матеріалів преси, інших засобів масової інформації про діяльність громадської ради;

- організовує та разом з членами ради забезпечує своєчасну підготовку прес-релізів та інших інформаційних матеріалів про діяльність громадської ради та її структурних утворень.

5.24 План роботи громадської ради на рік затверджується, як правило, на її першому у поточному році засіданні з урахуванням пропозицій Органу та інститутів громадянського суспільства.

5.25 Основною формою роботи громадської ради є засідання, які проводяться відповідно до плану роботи громадської ради та у разі потреби, але не рідше одного разу на квартал. Позачергові засідання громадської ради можуть скликатися за ініціативою голови громадської ради або однієї третини її членів.

5.26 Засідання громадської ради є правомочним, якщо в ньому беру

Новости

Новости RSS